تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1384 
تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات تهران 
 
سطح 2